Aktuelt

                

Erstatter ikke håndhygiene

Riktig håndhygiene og korrekt bruk av hansker redder liv

Fokuset på håndhygiene blant helsepersonell bidrar til økt pasientsikkerhet og reduserer risikoen for infeksjoner i helsetjenesten. God håndhygiene er anerkjent som det viktigste tiltaket for å hindre smitte, og god kunnskap samt rutiner, produkter og løsninger er viktig for å oppnå optimal etterlevelse.

I tillegg til å ha fokus på rene hender og korrekt håndhygiene, er det også mye å hente på gode rutiner for desinfeksjon og rengjøring av overflater, inventar og felles berøringspunkter, ettersom disse kan være oppsamlingspunkter for mikroorganismer og dermed gi risiko for kryssmitte.

– Antibac AS har lange tradisjoner som en ledende leverandør av desinfeksjon i Norge, og for oss er det viktig å sette fokus på effekten av god håndhygiene og bidra med vår kompetanse innenfor hygiene og smittevern. Dette gjør vi blant annet ved å arrangere fagdager i Oslo og Bergen på Verdens Håndhygienedag 5. mai, sier Ann Mari Østtorp, Markedssjef i Antibac AS.

Folkehelseinstituttet har i år valgt å ha ekstra fokus på hansker i sin årlige markering av Verdens Håndhygienedag 5. mai.

Hansker erstatter ikke håndhygiene

Rene engangshansker beskytter helsepersonells hender mot forurensing av mikroorganismer, blod og andre kroppsvæsker. Brukt riktig er engangshansker derfor et viktig smitteverntiltak, men brukt på feil måte kan hansker føre til økt smitterisiko.

Hendene forurenses også med hansker på, og hansker erstatter derfor aldri håndhygiene. Hansker kan ha små hull slik at det kommer forurensning gjennom hanskene, og opptil 30% av helsepersonell har smittestoffer på hendene etter kontakt med smittet pasient, selv om de har benyttet hansker. Dette gir risiko både for å spre smitte mellom pasienter, og at helsearbeideren selv kan blir smittet.

Utfør alltid håndhygiene før du tar på hansker. Berører du hanskeesken med urene hender forurenses hanskene.

Hender med hansker overfører mikroorganismer mellom gjenstander og personer på samme måte som hender uten hansker. Ofte forurenses også hender og håndledd når hanskene tas av. Måten hansker tas på og av er viktig for å sikre at hanskene ikke forurenses før bruk og at helsepersonells hender ikke forurenses når hanskene tas av.

Utfør alltid håndhygiene umiddelbart etter hanskebruk, også når du skal ta nye hansker på.

Alkoholbasert hånddesinfeksjon er mer effektivt enn såpe og vann mot de fleste mikroorganismer. Alkoholbasert hånddesinfeksjon er derfor anbefalt metode for håndhygiene i helsetjenesten. I de tilfellene hvor hendene er synlig skitne eller tilsølt med organisk materiale, er håndvask med såpe og vann anbefalt.

Ved kjent eller mistenkt utbrudd med oppkast/diare (nakne virus) er hånddesinfeksjon og håndvask likestilt som metode når hendene er tørre, ikke tilsølt med organisk materiale, og hansker er benyttet.

Hånddesinfeksjon er i tillegg mer skånsomt for hendene, det er lettere å gjøre tilgjengelig der håndhygiene skal utføres og det er mer kostnadseffektivt.

Antibac støtter opp og markerer Verdens Håndhygienedag og ønsker at vår kompetanse, aktiviteter og fokus skal bidra til en bedre etterlevelse av håndhygiene og dermed et friskere Norge.

Inspirasjon og faglig materiell:

Se filmen fra Folkehelseinstituttet om de usynlige bakteriene:
«Den usynlige utfordringen»

Se Antibacs film «My 5 Moments» som illustrerer Verdens helseorganisasjons modell for håndhygiene som beskriver fem indikasjoner for når håndhygiene må utføres i forbindelse med pasientkontakt for å hindre overføring av smittestoffer. «My 5 moments»

Verdens helseorganisasjon retter i år fokuset mot bekjempelsen av antibiotika resistente bakterier:
http://www.who.int/infection-prevention/campaigns/clean-hands/2017/en/

Folkehelseinstituttet inviterer til en nasjonal markering av dagen og tilbyr nedlastbart informasjonsmateriell om gode håndhygienerutiner:
https://www.fhi.no/nyheter/2017/handhygiene-5.-mai/

 

 

 

Kilde: Folkehelseinstituttet